เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของ 

บริษัท ดีเคเอ็มเอส จำกัด และ บริษัท ดีเค เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ตั้งอยู่ที่ 94 ประชาราษฎร์ 12 ตำบลตลาดขัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานเขตภาคใต้ 8/13 หมู่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

 บริษัทฯก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์จำหน่ายและบริการอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ รวมถึงอุตสาหกรรมบางชนิด ลูกค้าร้อยละ 85 เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล และอีกร้อยละ 15 เป็นกลุ่มเอกชนด้านโรงพยาบาลเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้ห้องทดลองทางด้านห้องปฏิบัติการ ทางบริษัทฯมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการว่าจะเป็นผู้จำหน่ายและบริการอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และวัสดุด้านวิทยาศาสตร์